Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Avainta sopii toimialallaan noudatettavat ala- ja jäsenyhteisökohtaiset työehtosopimukset. Sopijaosapuolina Avaintan työehtosopimuksessa ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry ja Tekniikka ja terveys KTN ry.

Avaintan opetusalan työehtosopimus solmitaan Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n kanssa.

Työehtosopimukset pääosin maaliin (17.6.2022)

Avaintyönantajat AVAINTA ry, JUKO, KTN, OAJ, JHL ja JYTY ovat sopineet työehtosopimuksista 2022–2025. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Työehtosopimus koskee Avaintes:iä ja Avaintan opetusalan työehtosopimusta.

Avoinna ovat yhä YTHS:ää ja Seurea koskevat talokohtaiset työehtosopimukset, ja ns. TSN/Sote ry tes, jota sovelletaan sosiaalialan jäsenyhteisöissä Sote ry:n jäseniin. Näissä työehtosopimuksissa osapuolena on Sote ry, jonka kanssa neuvottelutuloksia ei ole saavutettu.
 

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2022–2025 

Ohesta löydät uuden AVAINTES 2022–2025:n allekirjoituspöytäkirjan liitteineen, työehtosopimuksen luvut omina erillisinä tiedostoinaan (pdf) sekä Avaintes:n vähimmäisperuspalkat (excel). Painetut sopimuskirjat ja sopimusten sähköiset versiot valmistuvat syksyllä.

Sopimuskausi ja palkantarkistukset

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskausi on määritelty siten, että vain kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset on sovittu. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan keväällä 2024, ja mikäli tarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi yleiskorotusta

  • 1.5.2022 yleiskorotus 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %.
  • 1.6.2023 yleiskorotus 1,5 %

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi työnantajakohtaista paikallista järjestelyerää 

  • 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 %
  • 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Erissä työnantajaperälauta – työnantajan on neuvoteltava erän käytöstä, mutta kohdentaminen kuitenkin työnantajan päätöksin, mikäli yhteisymmärrystä jaosta ei ole.

Sopimuskaudelle on sovittu kaksi niin sanottua keskitettyä kehittämiserää. Näiden erien käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Eristä kuitataan laskennallisesti tiettyjä sopimusmuutoksia.

  • 1.6.2023 1,2 % keskitetty kehittämiserä
  • 1.2.2024 0,4 % keskitetty kehittämiserä

Palkantarkistuksiin vuodelle 2023 liittyy eräitä tarkastelulausekkeita.

Keskeisimpiä sopimusmuutoksia

1.8.2022 voimaantuleva perhevapaauudistuksen vaikutukset on otettu huomioon siten, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toteutuu. Uudistus on varsin laaja, joten olemme laatimassa tästä tarkempia ohjeita. 

Vuosilomaluvussa oleva ns. B-rivi poistuu 1.4.2023 lukien. 

Kokemuslisämääräyksiä muutetaan 1.6.2023 lukien.

Henkilöstöedustajien palkkioita tarkistetaan 3,5 %:lla 1.5.2022 lukien takautuvasti.

Varallaoloa koskeviin määräyksiin on tehty tarkennuksia liittyen työaikalaista johtuviin muutostarpeisiin.

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2022–2025

Sopimuskauden pituus ja rakenne on samanlainen kuin Avaintes:ssä. Muutamia tarkennuksia on tehty myös oppilaitosliitekohtaisesti. 
Osapuolet selvittävät syksyn aikana osio E:n opettajien käyttöä muissa oppilaitosmuodoissa sekä tekevät taustatyötä mahdollisen lukioliitteen toteuttamiseksi.

Ohessa ovat Avaintan opetusalan työehtosopimuksen allkirjoituspöytäkirja ja työehtosopimus (pdf:t), korotetut palkat ja palkkiot sekä c-osion yhteispäätoimisten opettajien palkat ja palkkiot (excel-tiedostot). 

Avaintan opetusalan sopimusratkaisua on avattu myös oheisessa diaesityksessä.

21.6.2022
 


Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2020–2022

AVAINTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

AVAINTES:n soveltamisala kattaa hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön. Useimmissa jäsenyhteisöissä koko henkilöstö on siis saman työehtosopimuksen piirissä.

AVAINTES-työehtosopimuskirjaa voi ostaa painettuna KT:n Linjasta. Painetun sopimuskirjan hinta postikuluineen on 7 euroa.

HUOM: Painetussa sopimuskirjassa on muutamia korjauksia, jotka on korjattu verkkojulkaisuun 30.10.2020. Muutokset ovat kirjattu täällä >

HUOM: Sopimuskirja (painettu / PDF) sisältää lakiliitteet sopimuskirjan painon aikaan: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334, Työsopimuslaki 26.1.2001/55, Työaikalaki 2019. Tarkista aina voimassaoleva lainsäädäntö. Esimerkiksi 31.3.2020 alkaen määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin ovat voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Avaintes 2020-2022 kansilehti


Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus (AVAINOTES) 2020–2022

AVAINOTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Työehtosopimusta sovelletaan muun muassa Avaintyönantajat Avainta ry:n jäsenyhteisöjen ylläpitämien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

AVAINOTES-työehtosopimuskirjaa voi ostaa painettuna KT:n Linjasta. Painetun sopimuskirjan hinta postikuluineen on 5 euroa.

 

Avainote 2020-2022 kansilehti


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2020–2022

Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde 1.4.2020–28.2.2022 (AVAINTES på svenska).

Tryckt publikation kan köpas i KT Linja. Tryckta avtalsboken kostar 7 euro.

OBS! Det finns några korrigeringar av den tryckta avtalsboken som har ändrats till nätpublikationen. Ändringarna publiceras här>

OBS! Avtalsboken (tryckt / PDF) innehåller bilagorna till lagen vid tidpunkten för boktryck : Lag om samarbete inom företag 30.3.2007/334, Arbetsavtalslag 26.1.2001/55, Arbetstidslag 2019. Kontrollera tillämplig lagstiftning!

KOllektivavtal för Avainta 2020-2022


Aiemmat työehtosopimukset >