UKK: palkanmaksun keskeyttäminen ja lomauttaminen

Usein kysyttyä palkanmaksun keskeyttämisestä ja lomauttamisesta

1. Voidaanko palkanmaksu keskeyttää, jos työnteko keskeytyy työnantajasta riippumattomista syistä?

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä on säädetty työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta tavanomaisesta poikkeavissa tilanteessa. Ns. force majeure pykälän mukaan, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Säännöksen mukaisesti työnteon esteen tulee johtua nimenomaan työntekijästä ja työnantajasta riippumattomista syistä.

Useimmissa tapauksessa koronaviruksen aiheuttama haitta työnteolle ei kuulu tämän lainsäännöksen piiriin. Työnantajasta riippumattomille syille on luonteenomaista yllätyksellisyys ja onnettomuuden luonteisuus. Mainittua force majeure -pykälää voitaneen soveltaa esimerkiksi silloin, jos viranomainen edellyttää toiminnan/palvelujen sulkemista/keskeyttämistä erityisen nopeasti.

Mikäli työnantajan edellytykset tarjota työtä vähenevät johtuen palvelukysynnän merkittävästä alenemisesta, työnantajan tulisi ensisijaisesti harkita lomauttamista.

 

2. Miten lomauttaminen tapahtuu, kun työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat heikentyneet mm. koronaviruksen takia?

Toimintaohje yt-neuvotteluvelvoitteen alaisille yrityksille:

Mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää niin työnantajan tulee käydä yt-neuvottelut ennen kuin päätöksiä mahdollisista lomauttamisista voidaan tehdä.

Neuvotteluista tulee antaa neuvotteluesitys, joka annetaan 5 päivää ennen neuvottelujen käymistä. Neuvotteluajat ovat:

  • 14 päivää, jos harkitaan enintään 90 päivää kestäviä lomauttamisia
  • kuusi viikkoa, jos harkitaan 90 päivää pidempiä lomauttamisia, jotka kohdistuvat vähintään 10 työntekijään
  • yrityksessä, jossa työskentelee 20 - 29 henkilöä neuvotteluaika on aina 14 päivää.

Päätökset lomauttamisista voidaan tehdä vasta neuvotteluiden käymisen jälkeen.

Työnantajan on toimitettava neuvotteluesitys TE-toimistolle esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa.

 

Toimintaohje yrityksille, joita yt-laki ei koske:

Mikäli yrityksen palveluksessa on alle 20 työntekijää, niin työnantajalla ei ole velvollisuutta käydä yt-neuvotteluita ennen lomautuspäätöksiä. Alle 20 työntekijöiden yritysten tulee kuitenkin esittää työntekijöilleen tai heidän edustajilleen viipymättä ennakkoselvitys suunniteltua lomautusta koskien kun lomautustarve on tullut tietoon.

Ennakkoselvitysvelvollisuutta ei ole yt-neuvotteluvelvoitteen alaisia yrityksiä koskien, koska vastaavat asia käydään läpi yt-neuvotteluissa.

Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi

  • lomautuksen peruste
  • arvioitu laajuus
  • toteuttamistapa
  • alkamisajankohta
  • kesto tai arvioitu kesto.

Selvityksen antamisen jälkeen, ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

 

3. Miten päätös lomauttamisesta tulee antaa?

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti ja kirjallisesti. Ilmoittaminen on tehtävä vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti.

Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle.

 

4. Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa?

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

 

5. Millaisena lomautus voidaan toteuttaa?

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisena, osa-aikaisena tai ns. vuorolomautuksena, jossa työntekijät ovat vuorollaan tietyn ajan poissa työstä.

 

6. Tuleeko minun ohjeistaa työntekijöitä kääntymään TE-toimiston tai työttömyyskassan puoleen lomautustilanteissa?

Suositamme työnantajaa ohjeistamaan työntekijöitään olemaan välittömästi yhteydessä TE-toimistoon ja työttömyyskassaan lomautuspäätöksen saatuaan.

Usein kysyttyä