Tilastot 2018

Tilastotietoa Avaintan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä ja palkkauksesta 2018

Jäsenyhteisöjen henkilöstön työsuhteiden ja palkkauksen tilastot perustuvat Tilastokeskuksen lokakuun 2018 tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja opettajista. 

Vuonna 2018 tiedustelu lähetettiin 642 Avaintan jäsenyhteisölle ja tiedot saatiin 545 jäsenyhteisöltä. Vastausprosentti oli 85.  


Avaintan jäsenorganisaatioista suurin osa eli 87 prosenttia noudattaa AVAINTES:iä. Jäsenorganisaatioista 12 prosenttia on AVAINOTES:in piirissä. Muita erillisiä sopimuksia on 1 prosentissa jäsenorganisaatioista. 

Henkilöstön määrä

Kyselyyn vastanneiden jäsenorganisaatioiden palveluksessa oli yhteensä 30400 henkilöä, josta suurin osa (67 %) on naisia. Vakinaisessa työsuhteessa on 83 prosenttia henkilöstöstä. Osa-aikaisia henkilöstöstä on 12 prosenttia. 

 

Lukumäärä

Prosenttiosuus

Avaintan sopimusalojen henkilöstö

(ei sis. työvapaalla olevia)

             30 400  

100 %

Naiset

             20 448  

67 %

Miehet

                9 952  

33 %

Kokoaikaiset

             26 777  

88 %

Osa-aikaiset

                3 623  

12 %

Vakinaiset

             25 288  

83 %

Määräaikaiset

                5 112  

17 %

Henkilöstön keski-ikä

Kyselyyn vastanneissa Avaintan jäsenyhteisöissä työskentelevien keski-ikä on 46,9 vuotta. Määräaikaisten keski-ikä on matalin. Miesten keski-ikä oli hieman naisia matalampi. 

Hnekilöstön keski-ikä tilasto

Henkilöstön koulutus

Kyselyyn vastanneiden Avaintan jäsenorganisaatioiden henkilöstöstä suurin osa (42%) on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Ylempi korkeakouluaste on 16 prosentilla ja alempi korkeakouluaste on 15 prosentilla henkilöstöstä. 

Henkilöstön  koulutustaso tilastokuva

Henkilöstön keski- ja kokonaisansioita 2018

Kyselyssä henkilöstön keskimääräinen kokonaisansio oli 2942,90 €/kk vuonna 2018. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia työaikakorvauksia ja muita palkkioita lisä- ja ylityöajalta. Alla on koottu lukumäärältään isoimpien ammattiryhmien kokonaisansioita 2018 (€/kk). Jäsenorganisaatioiden muiden ammattiryhmien kokonaisansiot ovat luettavissa oikealla olevasta excelistä. 

Ammattinimike

Kokonaisansio kuukaudessa, €/kk

Kaikki vastaajat yhteensä

2942,90

Laitoshuoltaja

2134,40

Lähihoitaja

2774,78

Tekstiilihuoltaja

1955,89

Ruokapalvelutyöntekijä

2131,46

Kokki

2298,36

Toimitilahuoltaja

1946,10

Hoitaja

2712,58

Siivooja

2026,17

Kiinteistönhoitaja

2346,34

Järjestelmäasiantuntija

3259,22

Tilastotietoa opetushenkilöstöstä 2018

Kaikista vastanneista jäsenorganisaatioista 12 prosenttia noudattaa AVAINOTES:iä. Kaikista AVAINOTES:sissa olevasta opetushenkilöstöstä Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen vastasi 88 prosenttia. Tiedonkeruussa saatiin 2971 päätoimisen opettajan tiedot lokakuulta 2018. 

Suurin osa Avaintan opetusalan jäsenorganisaatioista on ammattikorkeakouluja. Vastanneista opettajista valtaosa työskentelee ammattikorkeakouluissa.

Vastaukset Avainotes-alalta

Ammattkorkeakoulut

2508

Ammatillinen koulutus

415

Musiikkioppilaitokset ja kansalaisopistot

48

Takaisin Tilastot-sivuille

Kuukausipalkkaisten henkilörekisteri 2018 (excel)