Uutiset

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö

Oikeusministeriön tiedote 17.3.2020: Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö >

Valtioneuvoston linjaus koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020 kohdasta 2: ”Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.”

Oikeusministeriön sivuilla 17.3.2020 klo 17.34 on määritelty yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö hallinnonaloittain seuraavasti:

Valtioneuvosto ja valtiojohto

 • Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät

 • Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät

 • Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

 • Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus

 • Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)

 • Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat

 • Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät

 • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat

 • Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla

 • Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut

 • Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät 

Oikeusministeriön hallinnonala

 • Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö

 • Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

 • Rajavartiolaitoksen henkilöstö

 • Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden henkilöstö

 • Hätäkeskuslaitoksen henkilöstö

 • Suojelupoliisin henkilöstö

 • Maahanmuuttoviraston henkilöstö sekä vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden henkilöstö

 • Pelastustoimi: aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden henkilöstö, pelastuslaitosten henkilöstö (ml. ensihoito- ja ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö), sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstö (ml. ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö

 • Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

 • Valmius

 • Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen

 • Virka-apu

 • Perustaminen

 • Koulutus

 • Vartiointi- ja turvallisuustoiminta

 • Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa

 • (liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)

 • Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

 • Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla

 • Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin

 • Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin

 • Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

 • Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu

 • Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt

 • Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka

 • Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy

 • Väylävirasto

 • Ilmatieteen laitos

 • ELY-liikennevastuualueen henkilöstö:

  • Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)

  • ELY-L valmius- ja varautumistehtävät

  • Finferries saaristoliikenne

 • TMF-konserni (Traffic Management Finland)

 • Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia

  • Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.

 • Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

  • kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat

  • HSL liikenteenohjaus

  • turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)

 • Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

  • Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset

  • kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut

  • kuorma-autojen mekaanikot

  • terminaalihenkilöstö

 • Jakeluliikenne ja postitoiminta:

  • Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta

  • Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta

 • liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)

 • Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy)

  • luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaristoliikenteen kuljettajat

 • Ilmailu:

  • lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat

  • lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenkilöstö, maahuolintayritysten henkilöstö

  • lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo

  • lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö

 • Raideliikenne:

  • Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.

 • Tietoliikennepalvelut

  • Teleoperaattoreiden,  internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.

 • Luokitus- ja arviointilaitokset

 • Ajoneuvokatsastus

 • Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

 • Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu

 • Ydin- ja säteilyturvallisuus

 • Yritysrahoitus

 • Palkkahallinto

 • TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).

 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät

 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)

 • Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät

 • Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast.

 • Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus

 • Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät

 • Maahanmuuttoviraston henkilöstö

 • Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta

 • Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus

 • Fimea

 • STUK

 • Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

 • THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio

 • THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)

 • Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen

 • Turvakotipalvelut

 • sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat

 • Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat

 • Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja

 • AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

 • Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut

 • Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

 • Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat

 • Siivous- ja puhdistuspalvelut

 • SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

 • Jätehuolto

 • Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto

 • Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta

 • SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön

 • SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

 • konsulipalvelut

 • Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen

 • Vientivalvonta ja lupamenettelyt

 • EU:n kauppapolitiikka

 • Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

 • Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla

 • Hautaustoimi

Oikeusministeriön tiedotetta päivitetty 17.3.2020 klo 18.30: sisäministeriön hallinnonalan osalta.