Uutiset

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin muutoksia 1.8.2022 alkaen

Ruskea puunuija harmaalla pöydällä, kuvan lähde Wesley Tingey, Unsplash.com

Työsopimus- ja työaikalakeihin on tehty useita muutoksia, jotka tulivat voimaan elokuun alusta alkaen. Muutokset koskevat vaihtelevan työajan työsopimuksia, työntekijän työajan lisäämis- ja vakinaistamispyyntöjä, oikeutta lakisääteiseen koulutukseen työajalla sekä työsuhteen keskeisten ehtojen ilmoittamista.

Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat muutokset

Vaihtelevan työajan työsopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joissa kiinteän työtuntimäärän sijasta työajan on sovittu vaihtelevan tiettyjen tuntimäärien välillä (esimerkiksi 0–30 tuntia viikossa). Vaihtoehtoisesti on voitu sopia, että töitä tehdään tarvittaessa, eikä työtuntien määrää ole sovittu etukäteen.

Uudet muutokset eivät koske esimerkiksi puitesopimusjärjestelyjä tai työsopimuksia, joissa sovitaan tietty keskimääräinen viikkotyötuntien määrä ja tasoittumisjakso, jonka aikana työn määrä voi vaihdella paljonkin.

Jatkossa vaihtelevan työajan tekijälle pitää määritellä ja ilmoittaa kellonajat ja viikonpäivät, joina hänen työlleen arvioidaan yleensä olevan tarvetta. Työnantaja ei voi enää suunnitella työntekijälle työvuoroja näiden viiteaikojen ulkopuolelle ilman työntekijän suostumusta.

Uutena säännöksenä on, että jos työnantaja peruuttaa lain tai työehtosopimuksen mukaisesti työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkua, eikä työnantajalla ole velvollisuutta maksaa peruutetun työvuoron ajalta palkkaa tai muuta korvausta, työntekijälle olisi kuitenkin maksettava kohtuullinen korvaus peruuntumisesta aiheutuvasta haitasta. Korvaus maksetaan vain, jos työvuoro peruuntuu kokonaan.

Lisäksi työnantajan edellytetään tarkastelevan vaihtelevaa työaikaa tekevän työajan toteutumista vähintään 12 kuukauden välein. Työnantajan on arvioitava, osoittaako toteutunut työaika ja työnantajan työvoiman tarve sen, että työntekijälle sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi.

Velvollisuus vastata työntekijän työajan lisäämis- tai vakinaistamispyyntöön

Työnantajan on jatkossa annettava kirjallinen ja perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa, jos määräaikainen tai osa-aikatyötä tekevä työntekijä näin pyytää.

Muutos ei koske alle kuusi kuukautta kestäneitä työsuhteita. Vastaus on annettava kuukauden kuluessa pyynnöstä. Samalla henkilöllä on oikeus perusteltuun vastaukseen enintään kerran 12 kuukaudessa.

Alle 250 henkilöä työllistävällä työnantajalla vastausaika on kolme kuukautta ja vastaus voidaan seuraavalla kerralla antaa suullisesti, mikäli perusteluissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Työntekijän oikeus lakisääteiseen koulutukseen työajalla

Jos työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus tarjota henkilölle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, on tällaisen koulutuksen oltava jatkossa maksutonta ja tapahduttava työajalla. Työnantaja on usein jo ennen lakimuutosta määrännyt osallistumaan tällaisiin koulutuksiin, jolloin niihin on osallistuttu työajalla.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole jatkossakaan yleistä velvollisuutta tarjota työntekijälle sellaista koulutusta tai tutkintoa, joka on tiettyyn tehtävään palkkaamisen edellytyksenä.

Työsuhteen keskeisten ehtojen ilmoittaminen

Työsopimuslaki on tähänkin saakka edellyttänyt selvittämään työntekijälle kirjallisesti tietyt työnteon keskeiset ehdot. Tämän selvityksen tietosisältöä on nyt laajennettu. Uudet tiedot koskevat oikeutta koulutukseen, käyttäjäyritystä vuokratyössä sekä työnantajan vastuulla olevaa sosiaaliturvaa. Lisäksi uudet tiedot koskevat työvuorojen suunnitteluun liittyviä erityisiä vaatimuksia vaihtelevan työajan sopimusten osalta. Lisäksi ulkomaantyössä tulee ilmoittaa tietyt ulkomaantyön teettämiseen liittyvät tiedot.

Tietojen antamiseen liittyviä aikarajoja muutettiin. Jatkossa keskeisimmät tiedot on annettava viikon kuluessa siitä, kun henkilö aloittaa työnteon, ja muut kuukauden kuluessa. Jos kyse on muutoksesta aiempiin tietoihin, tieto on annettava viimeistään muutoksen tullessa voimaan.