Uutiset

Neuvottelutulos AVAINTES

Avaintes-sopimuskirjan kansikuviointia

Tiedotamme tarkemmin neuvotteluratkaisuista sekä sopimusinfo-webinaarien ajankohdasta jäsenkirjeellä ensi viikon viikon alussa.

1. Sopimuskausi ja palkantarkistukset

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022. Sopimuskauden palkantarkistusten kustannusvaikutus vastaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.

Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta. Ensimmäinen peruspalkkaa korottava yleiskorotus toteutetaan 1.8.2020. Korotuksen suuruus on 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Toinen yleiskorotus on 1.4.2021. Korotus suuruus on 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä toteutetaan 1.4.2021. Erän suuruus on 0,8 prosenttia työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Erä jaetaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Erästä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa ja pyritään yksimielisyyteen jaon perusteista. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, työnantaja päättää erän kohdentamisesta.

2. Työehtosopimusmuutokset

Työaikalukuun on tehty 1.1.2020 voimaan tulleesta työaikalaista johtuvia, lähinnä teknisiä muutoksia.

Ns. kilpailukykysopimuksesta johtuvat työajan pidennykset ovat voimassa 16.8.2020 saakka, tai lähinnä sitä alkavan työaikajakson alkuun, jonka jälkeen säännöllisen työajan pituus palautetaan kilpailukykysopimusta edeltävään aikaan.

Työajan lyhentämisestä johtuen työnantaja voi tarjota työntekijälle kalenterivuosittain lisätyötä 6 tuntia ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä. Ao. sopimusmääräykset tulevat voimaan 1.9.2020. Ajalla 1.9.-31.12.2020 työnantaja voi tarjota edellä mainittua lisätyötä 3 tuntia ja lisäksi ja osoittaa osaamisen kehittämiseen lisätyötä 3 tuntia.

Lisäksi paikallisella tasolla voidaan tehdä AVAINTES 126 § mukaisesti sopien esisopimus jaksotyön käyttämisestä myös muilla kuin työaikalain 7 §:ssä tarkoitetuilla toimialoilla. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että se vahvistetaan liittotasolla. Tämä määräys tulee voimaan 1.9.2020 lukien.

Osa-aikaisella työsuojeluvaltuutetulla on oikeus täysimääräiseen työsuojeluvaltuutetun palkkioon.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,04 prosentilla 1.8.2020.

Vuosilomia koskevaa lukua on päivitetty ns. lisäpäivien osalta.

Matkakustannusten korvauksia koskeviin edellytyksiin on tehty muutos työmatkan määritelmästä. Työnantajan määräyksestä myös tavanomaisissa työtehtävissä tehty matka on työmatka, joka voi oikeuttaa matkakustannusten korvauksiin.

Henkilöstön edustajia koskevaan lukuun on tehty lisäys, jonka mukaan luottamusmiehellä on jälkisuoja. Alle viiden edustettavan luottamusmiehen ajankäyttöä on täsmennetty. Luottamusmiehen toimintaedellytysten parantamiseksi työnantaja hankkii tälle työehtosopimuskirjan.

3. Työehtosopimuskaudelle asetetut työryhmät:

3.1. Työhyvinvointityöryhmä

Työryhmä selvittää mahdollisuuksia edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä työurien pidentämiseksi. Erityisenä teemana on ergonomisen työvuorosuunnittelun kehittäminen.

Työryhmä toimii 1.9.2020 - 31.12.2021. Ryhmä esittelee työnsä tuloksia pääneuvotteluryhmälle sen asettaman aikataulun puitteissa.

3.2 Palkkaustyöryhmä

Selvittää palkkausjärjestelmän ja palkkaryhmittelyn toimivuutta sekä arvioi palkkausmääräysten kehittämistarpeita. Työryhmä voi laatia sopimusmuutosehdotuksia niistä asioista, joista osapuolet ovat yksimielisiä.

Työryhmä aloittaa toimintansa 1.9.2020 ja saattaa työnsä loppuun kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

3.3 Paikallista sopimista sekä työnantajan ja työtekijöiden yhteistoimintaa edistävä työryhmä

Työryhmä selvittää ja edistää paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä vahvistamalla henkilöstön edustajien ja työnantajan yhteistoimintaa.

Työryhmä toimii 1.1.2021 - 31.12.2021 välisenä aikana.