Jäsenkirjeet

Jäsenkirje 4/2021

Työsuojeluvaalit järjestetään pian

Työsuojeluvaaleista säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli ns. valvontalaissa.

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit järjestetään syksyllä, yleensä marras- joulukuussa, jolloin toimikausi alkaa heti vuoden 2022 alusta. Vaali voidaan järjestää myös muuna aikana. 

Työntekijät järjestävät vaalin sovittuaan vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa ennakolta. Vaalissa valitaan työsuojeluvaltuutetut ja kaksi varavaltuutettua seuraavalle toimikaudelle, joka on kaksi vuotta, ellei muuta ole sovittu. Toimikauden pituuden, toimialueen ja ajankäytön tulee olla tiedossa ennen vaalia.

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan työntekijöiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka edustaa heitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Valtuutettu voidaan valita myös pienemmillä työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin. Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mukaan, kuin työn laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, puolet edustaa työntekijöiden ja toimihenkilöasemassa olevien sitä ryhmää, joka on suurempi, ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi. Avaintesin piirissä olevilla työpaikoilla ei välttämättä erotella henkilöstöryhmiä, koska kaikki työntekijät ovat saman työehtosopimuksen piirissä, mutta toimihenkilöasemassa olevat voivat halutessaan valita oman työsuojeluvaltuutetun.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työnantajan edustajana työsuojelutoimikunnassa on työnantaja itse tai sellainen edustaja, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. Työsuojelupäällikkö osallistuu toimikunnan kokouksiin myös silloin, kun hän ei ole sen jäsen.

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelutoimikunnan jäseniä. Toimikunnan muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan vaalilla samassa yhteydessä työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valinnan kanssa.

Vaali ja toimikaudet

Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikki työntekijät voivat osallistua siihen, ja että se ei aiheuta tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle.

Työnantajan on tarvittaessa annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu. Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä ja luovutettava maksutta työntekijöiden käyttöön hallinnassaan olevia tiloja. Työnantaja ei saa estää tai vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle. Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintatehtävissä toimivien henkilöiden nimet ja yhteystiedot Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin. Ilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, että henkilöt jatkavat samoissa tehtävissä kuin edeltäneellä toimikaudella.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä työsuojelun yhteistoiminta-asioita työnantajan kanssa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö ja koulutus

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä otetaan huomioon hänen edustamiensa työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus sekä työn luonne. Laissa on säädetty yli kymmenen hengen työpaikan työsuojeluvaltuutetun vähimmäisajaksi neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon ajanjaksona. Avaintesin 115 §:ssä on määräykset työsuojeluvaltuutetun korvauksesta, joka määräytyy edustettavien mukaan.

Avaintesin 116 §:ssä on määräyksiä myös työsuojeluvaltuutetun oikeudesta saada koulutusta, jonka tulee olla Avaintyönantajat Avainta ry:n hyväksymää. Vuodelle 2021 hyväksytyistä koulutuksista on lista Avaintan nettisivuilla. Lista päivitetään vuodelle 2022 myöhemmin. Työsuojeluvaltuutetulle annetaan palkallista työlomaa koulutukseen osallistumista varten, jos koulutukseen osallistumista voidaan pitää tarpeellisena ja mikäli se työtilanne huomioon ottaen on mahdollista. 

Työsuojeluvaaliohjeet löytyvät työturvallisuuskeskuksen sivuilta, josta löytyy paljon asiaan liittyvää tietoa. Avaintan jäsenyhteisöt voivat noudattaa keskusjärjestöjen teollisuuden ja palvelualojen työpaikoille laatimaa työsuojeluvaaliohjetta.

Muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä:

1. Pitääkö työsuojeluvaltuutetut valita, jos työntekijämäärä vaihtelee kausittain kymmenen työntekijän molemmin puolin?

Kyllä pitää.

2. Kuka voi asettua ehdolle vaaleihin?

Ehdolle voi asettua kuka tahansa työsuhteessa työpaikkaan oleva työntekijä, myös osa-aikaiset, määräaikaiset, koeajalla olevat ja toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella olevat kutsuttaessa töihin tulevat. Ehdokkaalta tulee olla suostumus.

Ehdokasasettelussa on tärkeää etukäteen määritellä ne henkilöt, jotka eivät voi asettua ehdolle työsuojeluvaalissa, kuten esimerkiksi työsuojelupäällikkö ja johtoryhmä, jotka ovat ensisijaisesti työantajan edustajia työsuojelun yhteistoiminnassa. Sama henkilö ei voi edustaa samaan aikaan sekä työnantajaa että työntekijöitä. 

3. Mitä tapahtuu, kun työsuojeluvaltuutetun työsuhde päättyy tai hän eroaa tehtävästään?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä päättyy, kun työsuhde päättyy. Jos työsuojeluvaltuutetun työsuhde päättyy tai hän eroaa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kesken toimikauden, hänen sijalleen tulee varavaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos työsuojeluvaltuutetun tehtävää ei saada täytettyä kyseiseksi toimikaudeksi valituilla varavaltuutetuilla, on järjestettävä täydennysvaali. Mikäli työpaikan ainoa varavaltuutettu siirtyy työsuojeluvaltuutetuksi, tulisi järjestää varavaltuutetun täydennysvaali samoja sääntöjä noudattaen.

4. Mitä jos työpaikalta ei löydy ehdokkaita työsuojeluvaltuutetun tehtävään?

Ensisijassa tulee järjestää uusi ehdokasasettelu. Jos tämä ei muuta tilannetta, työnantaja voi kannustaa ja tiedottaa työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja työsuojelun yhteistoiminnasta. Ketään ei kuitenkaan voida pakottaa tehtävään. Jos työsuojeluvaltuutettua ei saada valittua, työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään henkilöstön kanssa. 

5. Mikä on ns. sopuvaali?
Mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on asetettu vain yksi kuhunkin tehtävään ja varavaltuutettujen järjestys sovitaan, vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valinnan. Valinta voidaan suorittaa myös esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelytavoista ja valittavista henkilöistä. Vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta ennen kokousta. Sopuvaalilla tehdystä valinnasta on tehtävä pöytäkirja, joka asetetaan nähtäväksi henkilöstölle ja siitä toimitetaan jäljennös työnantajalle. Sopuvaalilla voidaan myös sopia nykyisten valtuutettujen jatkokausi.

Päivitä tietosi työpaikan sisäilma-asioista!

Työterveyslaitos järjestää maksuttoman webinaarin, joka tarjoaa eväitä työpaikoille sisäilmatilanteiden hallintaan ja työyhteisön hyvinvointiin. Uutta tutkimustietoa ja materiaalia sisäilmasta on tuotettu Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa sekä Terveet tilat 2028 -hankkeessa.

Webinaari järjestetään tiistaina 5. lokakuuta klo 14 - 15.30. Ilmoittauminen TTL:n sivuilla.

Osallistu syksyn koulutuksiin

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan loppusyksyn koulutuksiin! Tulevat koulutukset ovat

Muista myös uudet, maksuttomat tunnin mittaiset aamukahvitilaisuutemme. Seuraavat aamukahvit juomme yhdessä perjantaina 15. lokakuuta!

Lisätiedot koulutuksista verkkosivuillamme >

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari 9.11.

Jo neljättä kertaa järjestettävä Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari järjestetään jälleen 9. marraskuuta klo 10 - 14. Tilaisuus järjestetään etänä Howspace-alustalla. Seminaarin aiheita ovat mm. ergonominen työvuorosuunnittelu, työkyvyn vahvistaminen liikunnallisilla ratkaisuilla, sekä työpaikan erimielisyystilanteet.

Lue lisää verkkosivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan!