Jäsenkirjeet
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Jäsenkirjeet / Jäsenkirje 11/2019

Jäsenkirje 11/2019

24.09.2019 Jäsenkirjeet

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa edustava luottamushenkilö, jonka tehtäviin kuuluvat työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat asiat, sekä työaika- ja vuosiloma-asiat, jos työpaikalle ei ole valittu luottamusmiestä. Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, mutta myös pienempien työpaikkojen henkilöstöllä on oikeus valita itselleen valtuutettu. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan heitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua (TSValL 29 §).

Vaali ja toimikaudet

Työsuojelutoimikunta tai vastaava yhteistoimintaelin muodostaa henkilöstön edustajista vaalitoimikunnan, joka huolehtii vaalin toimeenpanemisesta. Mikäli työpaikalla ei työsuojelutoimikuntaa tai sitä vastaavaa yhteistoimintaelintä, työsuojelupäällikön tulee tehdä aloite yhteistoiminnan järjestämiseksi.

Työpaikan työntekijöiden ja toimihenkilöiden tulee puolestaan sopia vaalien järjestelyistä sovittuaan asiasta työnantajan kanssa. Tämän jälkeen työnantaja järjestää neuvottelun, jossa sovitaan tarkemmin vaalien toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista kuten vaalitoimikunnan kokoonpanosta.
Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Vaali on järjestettävä niin, että työpaikan kaikki työntekijät voivat osallistua siihen eikä vaali aiheuta tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle.

Työnantajan on tarvittaessa annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu. Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä. Työnantajan on myös luovutettava maksutta työntekijöiden käyttöön hallinnassaan olevia tiloja. Työnantaja ei saa estää tai vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Vaaleissa valitaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua kahden kalenterivuoden toimikaudelle, ellei alakohtaisessa sopimuksessa tai työpaikan työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa yhteistoimintamenettelyssä sovita pidemmästä, enintään neljän kalenterivuoden pituisesta toimikaudesta. Avaintan jäsenyhteisöt voivat noudattaa keskusjärjestöjen teollisuuden ja palvelualojen työpaikoille laatimaa työsuojeluvaaliohjetta.

Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle. Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintatehtävissä toimivien henkilöiden nimet ja yhteystiedot Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämään työsuojeluhenkilörekisteriin. Ilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, jos henkilöt jatkavat samoissa tehtävissä kuin edeltäneellä toimikaudella.

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on perustettava kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta.

Työsuojelutoimikunnan keskeisiä tehtäviä on tehdä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia kehittämisehdotuksia työnantajalle, seurata työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toteutumista ja tehdä niistä kehittämisehdotuksia.

Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, puolet sitä työntekijä- ja toimihenkilöasemassa olevien ryhmää, joka on suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi. Työsuojeluvaltuutetut ovat automaattisesti työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaalilla valitaan myös muut työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan. Toimikunnan jäsenillä on oikeus saada vapautusta työsuojelutehtäviä varten ja korvaus menetetyistä ansioista samoin kuin työsuojeluvaltuutetulla.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimintaan. Työnantajan edustajana työsuojelutoimikunnassa on työnantaja itse tai hänen nimeämänsä edustaja. Työsuojelupäällikkö osallistuu toimikunnan kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen. Heitä ei siis valita vaaleilla.

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä henkilö, joka edustaa työnantajaa työpaikan yhteistoiminnassa, ellei työnantaja itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikön tulee olla riittävän perehtynyt työsuojelulainsäädäntöön ja työpaikan olosuhteisiin, mutta häneltä ei vaadita alan tutkintoa tai muuta muodollista pätevyyttä.

Työnantajan on huolehdittava, että työsuojelupäälliköllä on riittävät toimintaedellytykset hoitaa tehtäväänsä ja tarvittaessa antaa hänelle koulutusta. Työsuojelupäälliköllä tulee olla valmiudet ja edellytykset työsuojelun yhteistoiminnan hoitamiseen. Hänellä ei kuitenkaan ole työpaikan työsuojeluratkaisuja koskevia päätösvaltuuksia eikä vastuuta työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
 
Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikön tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuojelupäällikkö tekee tarvittaessa aloitteen työsuojeluvaalien järjestämiseksi ja valmistelee työsuojelutoimikunnan kokoukset ja osallistuu niihin, vaikka ei olisikaan työsuojelutoimikunnan jäsen.

Eija Meripaasi
työmarkkina-asiamies

Kunteko tukee työn kehittämisessä

Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa tänäkin syksynä useita tapoja kehittää omassa organisaatiossa tehtävää työtä. Tässä pari maistiaista syksyn ohjelmasta:

Työpäivämuotoilu

Työelämä on murroksessa, jossa työyhteisöjen ja työnkuvan pitäisi pystyä vastaamaan yhteiskunnan muutokseen ja muuttuneeseen työelämään. Työtapoja pitäisi uudistaa, mutta miten? Työpäivämuotoilun avulla tarjotaan konkreettisia menetelmiä uudistamiseen. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi

  • Tiimin toimintatapojen uudistamiseen.
  • Henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Prosessi tarjoaa innovatiivisen ja vaikuttavan tavan esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittelyyn.
  • Työssä jaksamisen parantamiseen toimintatapoja kehittämällä.
  • Tiimien itseohjautuvuuden kehittämiseen.

Lue lisää työpäivämuotoilusta >

Aivotyöagenttivalmennukset
Kunteko järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa sujuvan aivotyön toimialakohtaiset aivotyöagenttien valmennukset, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja aivotyön sujuvoittamiseen omassa työyhteisössä. Syksyllä järjestetään kaksi aivotyöagenttivalmennusta, sote- ja opetusalalle. Valmennuskokonaisuus toteutetaan kokonaan virtuaalisesti siten, että ryhmille järjestetään yhteiset aloitus- ja lopetuswebinaarit sekä erilliset toimialakohtaiset webinaarit.

Lue lisää valmennuksesta >

Lue lisää Kuntekosta >

Avaintan tapahtumia syksyllä

Syksyn koulutukset ovat pyörähtäneet käyntiin, mutta vielä ehdit mukaan. Järjestämme 2. lokakuuta maksuttoman webinaarin työaikalain muutoksista. 24. lokakuuta perehdytään esimiehen kompastuskiviin Tampereella. 30. lokakuuta järjestetään suosittu yhteistoimintamenettely-työpaja Helsingissä.

Kaikki syksyn koulutukset löytyvät verkkosivuiltamme.

Muista myös Avaintan ja järjestöjen yhteinen Työhyvinvoinnilla tuottavuutta -seminaari 7. marraskuuta. Seminaariin on jäljellä vielä muutamia vapaita paikkoja.

 

Tutustu myös TTK:n ja TTL:n koulutuksiin

Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos järjestävät useita koulutuksia esimiehille esimerkiksi työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyen. Tutustu organisaatioiden tarjoamiin koulutuksiin TTK:n ja TTL:n verkkosivuilla.

Työturvallisuuskeskuksen koulutuskalenteri >

Työterveyslaitoksen koulutuskalenteri >