Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan 1.7.2019

Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskeva muutos voimaan 1.7.2019

27.06.2019 Uutiset

avoin lakikirja, jonka päällä lepää nuija

Eduskunta hyväksyi 18.12.2018 työsopimuslain muutoksen, joka tulee voimaan 1.7.2019. Henkilöperusteisen irtisanomisen irtisanomissyytä koskevassa kokonaisharkinnassa on uutena vaikuttavana tekijänä otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Mitään tarkkaa lukumäärää ei laissa anneta.

Muutoksen myötä työsopimuslain 7 luvun 2 § on seuraavassa muodossa:

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan."

Irtisanomiselta edellytetään jatkossakin asiallista ja painavaa perustetta. Irtisanomislain muutos lähinnä vahvistaa nykytilan. Nykyinen laki korostaa henkilöperusteisessa irtisanomisessa kokonaisharkintaa ja niin olisi myös jatkossa. Tuomioistuimet ovat jo nykyään huomioineet yrityksen koon yhtenä tekijänä, kun irtisanomisperusteen laillisuutta arvioidaan, vaikka siitä ei ole ollut lakipykälässä mainintaa. Käytännössä mahdolliset muutoksen vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä oikeuskäytännön syntymisen myötä.

Edellä mainituilla irtisanomistilanteissa huomioitavilla seikoilla ei tule olemaan jatkossakaan vaikutusta työnantajan varoitusvelvollisuuteen. Myös jatkossa työnantajan on pääsääntöisesti ennen irtisanomiseen ryhtymistä annettava työntekijälle varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitusta ei tarvitse antaa jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.