Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Anvisningar om tillämpningen av arbetstidslagen 1.1.2020

Anvisningar om tillämpningen av arbetstidslagen 1.1.2020

08.10.2019 Uutiset

Den nya arbetstidslagen (872/2019) träder i kraft 1.1.2020 och upphäver arbetstidslagen från 1996 (605/1996). En del av arbetstidslagens nya bestämmelser blir tillämpliga genast 1.1.2020. 

I kollektivavtalet för AVAINTA finns det vissa arbetstidsbestämmelser som avviker från lagen och dessa bestämmelser tillämpas normalt. Syftet med dessa anvisningar är att klargöra tidpunkten för de olika bestämmelsernas ikraftträdande. Ändringarna innebär att arbetstidsprogramvaror måste uppdateras. 

Anvisningarna har utarbetats av AVAINTA Arbetsgivarna rf i samarbete med de undertecknande organisationerna. 

Hänvisningsbestämmelse till kollektivavtalet för AVAINTA § 7

De bestämmelser i arbetstidslagen som det hänvisas till i kollektivavtalet för AVAINTA träder i kraft 1.1.2020.

Arbetstidslagens tillämpningsområde

Arbetstidslagens tillämpningsområde är något bredare än den tidigare lagens. 

Utanför arbetstidslagens tillämpningsområde står arbetstagare i ledande ställning eller i en jämförbar självständig ställning endast i sådana fall då de har en reell arbetstidsautonomi. Autonomi i fråga om arbetstiden innebär att arbetstagarens arbetstid inte fastställs i förväg och att arbetstagarens användning av arbetstiden inte övervakas, varmed arbetstagaren själv får bestämma om arbetstiden. 

Med avvikelse från den tidigare arbetstidslagen medför enbart det faktum att arbetstagaren utför arbetet hemma inte att arbetet står utanför arbetstidslagens tillämpningsområde. Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete, oberoende av var arbetet utförs, om arbetsgivaren kan övervaka denna tid. Därför ska arbetsgivaren i regel även följa upp arbetstiden för en arbetstagare som distansarbetar.

Ändringarna träder i kraft 1.1.2020.

Arbetstidslagen tillämpas fortfarande inte på undervisningspersonal vid sådana yrkeshögskolor, musikläroanstalter, medborgarinstitut, yrkesläroanstalter eller vuxenutbildningscenter som drivs av AVAINTA Arbetsgivarna rf:s medlemsorganisationer.

Beredskap 

När arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om beredskap ska arbetstagaren känna till beredskapsersättningens storlek eller grunderna för hur ersättningen bestäms och de övriga villkoren för beredskap då avtalet ingås. Detta träder i kraft 1.1.2020, om en överenskommelse om beredskap ingås. 

Nattarbete 

Enligt den nya arbetstidslagen är tillfälligt nattarbete mellan kl. 23 och kl. 6 tillåtet för alla arbetstagare. Med tillfälligt nattarbete avses situationer där det för arbetsgivaren uppkommer ett sporadiskt behov att låta utföra arbete på natten. Den nya arbetstidslagen begränsar sålunda fortfarande regelbundet nattarbete till att enbart gälla de arbeten som nämns i lagen. Exempelvis periodarbete är av naturliga skäl fortfarande med i förteckningen över tillåtet nattarbete. 

I den nya lagen har maximiantalet nattskift minskats. I periodarbete och kontinuerligt skiftarbete får en arbetstagare utföra högst fem på varandra följande nattskift. Därefter ska arbetstagaren ges en oavbruten ledighet på minst 24 timmar. I undantagsfall får därtill ytterligare två nattskift utföras i form av mertids- eller övertidsarbete, förutsatt att arbetstagaren särskilt för vardera gången ger sitt samtycke. I skiftarbete kan nattarbete utföras oberoende av om skiftarbetet ordnats i två eller tre skift. Dessa ändringar träder i kraft genast 1.1.2020. 

Ändringar i flexibel arbetstid

Bestämmelserna om flexibel arbetstid (flextid) ändras och dessa ändringar träder i kraft 1.1.2020. Kollektivavtalet för AVAINTA innehåller inga bestämmelser om flexibel arbetstid, vilket innebär att varje arbetsgivare ska kontrollera att de avtal om flexibel arbetstid som tillämpas på den egna arbetsplatsen följer den nya lagstiftningen.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får avtala om införande av flexibel arbetstid.

I avtal om flexibel arbetstid ska åtminstone följande bestämmas:

 • den kontinuerliga fasta arbetstiden
 • flexgränser per dygn
 • förläggningen av flextiden och vilotider samt
 • maximigränserna för plus- och minussaldot. 

Ändringar jämfört med den gällande arbetstidslagen: 

 • en uppföljningsperiod på fyra månader – flexsystemet kan inte längre vara outjämnat
 • när uppföljningsperioden på fyra månader löper ut får plussaldot uppgå till högst 60 timmar och minussaldot till högst 20 timmar
 • flextiden kan vara högst fyra timmar
 • man kan avtala om förläggningen av flextiden på ett smidigare sätt än tidigare 
 • när arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren försöka ge plussaldot i hela lediga dagar

Ändringarna i arbetstidslagen ändrar inte automatiskt gällande avtal om flexibel arbetstid utan ändringarna avtalas separat. Exempelvis är det inte nödvändigt att ändra det ackumulerade saldot i enlighet med maximiantalet timmar i den nya lagen och inte heller att ta i bruk maximitiden för flextiden. 

Av ändringarna gällande flexibel arbetstid ska dock åtminstone uppföljningsperioden på fyra månader och uppsägningstiden beaktas. Ett avtal om flexibel arbetstid som ingåtts att gälla tills vidare kan enligt den nya lagen sägas upp så att det upphör samtidigt som den pågående uppföljningsperioden löper ut. Ett tidsbestämt flextidsavtal för längre än ett år kan när det gått fyra månader från det att avtalet ingicks sägas upp på samma sätt som ett avtal som har ingåtts att gälla tills vidare.

Utökad flextid

Från 1.1.2020 kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om det nya systemet med utökad flexibel arbetstid (utökad flextid). Ett avtal om utökad flextid förutsätter att minst hälften av arbetstagarens arbetstid är sådan att arbetstagaren självständigt får bestämma var och när arbetet utförs. Utökad flextid lämpar sig särskilt för självständiga sakkunniguppgifter där målen för arbetet och den övergripande tidtabellen prioriteras och arbetstagaren delvis kan besluta om förläggningen av arbetstiden själv.

I ett skriftligt avtal om utökad flextid ska åtminstone följande bestämmas:

 • de arbetsdagar på vilka arbetstagaren får förlägga arbetstid
 • förläggning av veckovilan
 • andelen fast arbetstid, som dock inte får innebära nattarbete
 • den arbetstid som tillämpas i anställningsförhållandet om avtalet om utökad flextid upphör att gälla 

Arbetstidsbank

I arbetstidslagen finns en ny paragraf om en arbetstidsbank. Paragrafen träder i kraft 1.1.2020. I fortsättningen finns det två alternativ för arbetstidsbanken: en arbetstidsbank baserad på arbetstidslagen eller på kollektivavtalet. På arbetsplatsen kan man avtala om ibruktagande av någondera bankformen, båda får inte tillämpas samtidigt. 

De gemensamma anvisningarna från 2016 om arbetstidsbanker i enlighet med kollektivavtalet för AVAINTA är fortfarande i kraft.

Förkortad arbetstid av sociala skäl eller hälsoskäl

Om en heltidsanställd arbetstagare av sociala skäl eller hälsoskäl ber att få förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren försöka ordna arbetet så att arbetstagaren kan utföra deltidsarbete. Arrangemanget förutsätter att ett avtal ingås. Om arbetsgivaren vägrar avtala om förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren enligt den nya lagen ge en motivering till sin vägran. Motiveringsskyldigheten träder i kraft 1.1.2020.

Maximiantal arbetstimmar

Beräkningen och uppföljningen av maximiantalet övertidstimmar ändras i den nya arbetstidslagen 1.1.2020. Den nya lagen innehåller inte längre något särskilt maximiantal övertidstimmar utan uppföljningen gäller all arbetad tid under en uppföljningsperiod på fyra månader: ordinarie arbetstid (även flextidssaldot), mertidsarbete, övertidsarbete, inledande och avslutande arbete samt nödarbete. Arbetstiden under uppföljningsperioden får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar i veckan.

För ibruktagandet av det nya uppföljningssättet gäller en övergångsperiod på ett år. Under övergångsperioden kan medlemsorganisationerna övergå till den nya uppföljningen av maximiantalet arbetstimmar vid en ändamålsenlig tidpunkt, dock senast 1.1.2021. 

Dygnsvila

Arbetstidslagens bestämmelse om dygnsvila ändras 1.1.2020. Enligt den nya lagen ska dygnsvilan i regel vara 11 timmar i alla arbetstidsformer. Vid periodarbete får dygnsvilan dock av skäl som hänför sig till arbetsarrangemang tillfälligt vara nio timmar. En förkortning av dygnsvilan får inte ske regelbundet.

Om en arbetstagares dygnsvila har förkortats till under 11 timmar för något dygn under en arbetsvecka eller arbetsperiod, ska arbetstagaren ges en ersättande vilotid i samband med därpå följande dygnsvila eller, om det inte är möjligt av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen, så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dygn. Enligt den nya arbetstidslagen får den ersättande vilotiden inte förläggas till beredskapstid. Märk väl att dygnsvilan fortfarande kan anses vara given under beredskapstid.

Tillstånd till undantag av Regionförvaltningsverket 

Tillsvidare gällande tillstånd till undantag (dispens) som beviljats av Regionförvaltningsverket ska förnyas inom loppet av ett år efter att arbetstidslagen trätt i kraft. Tillstånd till undantag som gäller för viss tid fortsätter dock att gälla till utgången av den tid som fastslagits i tillståndet. I fortsättningen kan man avtala med förtroendemannen om att alla tidsbestämda tillstånd till undantag ska gälla tills vidare om inga ändringar görs i det tidsbestämda tillståndets innehåll och förhållandena inte har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljades.

Förteckningen i kollektivavtalet för AVAINTA § 27 mom.1 

De bestämmelser i arbetstidslagen som räknas upp i § 27 i kollektivavtalet för AVAINTA träder i kraft 1.1.2020. Uppdaterad förteckning: 

 • 6 § (skiftarbete)
 • 8 § (nattarbete)
 • 9 § (arbetstiden för motorfordonsförare)
 • 10 § (på kollektivavtal baserad ordinarie arbetstid)
 • 12 § (flextid)
 • 15 § (förkortad arbetstid)
 • 17 § (arbetstagarens samtycke till mertids- och övertidsarbete)
 • 17 § 5 mom. (inledande och avslutande arbete)
 • 17 § 7 mom. (söndagsarbete)
 • 18 § (maximiantalet arbetstimmar)
 • 19 § (nödarbete)
 • 22 § (arbetsavtals upphörande under en utjämningsperiod)
 • 24 § 3 mom. (dygnsvila för motorfordonsförare)
 • 29 § (utjämningsschema för arbetstiden)
 • 31 § (körjournal)
 • 32 § (arbetstidsbokföring)
 • 39 § (dispens)
 • 8 kap. (bestämmelsernas tvingande natur, m.m.)
 • särskilda bestämmelser i 9 kap. (tid för väckande av talan, straffbestämmelser m.m.).