Uutiset
 
VALIKKO
 
/ Ajankohtaista / Uutiset / Väliaikaiset poikkeukset sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Väliaikaiset poikkeukset sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

18.03.2020 Uutiset

Valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut valmiuslain nojalla asetuksen, jonka nojalla eräitä palvelussuhteen ehtoja muutetaan sekä irtisanomisoikeutta rajoitetaan 13.4.2020 saakka.

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Asetuksen mukaisia muita henkilöstöryhmiä ei ole Avaintan jäsenyhteisöissä.

Annettu valtioneuvoston asetus ei ole ns. yleisvaltuus, vaan jäljempänä kuvattujen poikkeamistilanteiden lisäksi on tapauskohtaisesti arvioitava tapauskohtaisesti soveltamisedellytysten täyttymistä. Erityisedellytyksenä on käytännössä se, että soveltamispoikkeusten toteuttaminen on tarpeen koronavirusepidemiasta johtuen.

  1. Vuosilomalakia ja työehtosopimuksen vuosilomamääräyksiä koskevia määräyksiä:

Työnantaja saa vuosilomalain ja työehtosopimuksen määräyksien estämättä:

  1. poiketa vuosiloman ilmoittamista ja antamisajankohtaa koskevista säännöksistä tai määräyksistä
  2. siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa
  3. keskeyttää jo aloitetun vuosiloman

Edellä olevan soveltamisen edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Mahdollisesti pitämättömiksi jäänet vuosilomat tulee antaa niin pian kuin mahdollista.

  1. Työaikalakia ja työaikasopimusta koskevat muutokset:

Työnantaja saa työaikalain ja työaikasopimuksen estämättä:

  1. teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta
  2. poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä
  3. poiketa työaikalain 18 §:ää enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä

Edellä mainittujen poikkeuksien soveltamisen edellytyksenä on se, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on se, että työnantaja järjestää työpaikalle lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

Lisäksi edellytyksenä 1-3 kohtien soveltamisella on se, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Lisäksi työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

  1. Irtisanomiseen liittyvät poikkeukset:

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräysten estämättä neljään kuukauteen.

Pidentämisen edellytyksenä on, että irtisanomisajan pidentäminen on välttämätöntä muun muassa väestön terveydenhuollon vuoksi.